תנאי השימוש באתר

תנאי שימוש – אתר "לשכת המאמנים בישראל"

1. כללי

1.1. אתר "לשכת המאמנים בישראל" בכתובת https://ilcc.org.il (להלן: "האתר"), מופעל על ידי לשכת המאמנים בישראל, ע.ר. 580461622, מרחוב הצורן 4, נתניה (להלן: "העמותה").

1.2. האתר מציע מידע כללי בקשר לפעילות העמותה, דרכי הצטרפות לעמותה, תשלום דמי חבר לעמותה, ניהול הסמכות, רכישת כרטיסים להשתלמויות ואירועים הקשורים לעיסוק במקצוע האימון האישי (coaching) וכן מימוש הטבות נוספות.

1.3. תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין העמותה לבין כל אדם הגולש ו/או העושה שימוש באתר, במידע, בתכנים ובשירותים הכלולים בו (להלן: "המשתמש" או, ביחס למשתמש שרכש מוצרים או שירותים דרך האתר – "הלקוח"). מובהר כי כל שימוש (לרבות רכישה של מוצרים או שירותים דרך האתר) כאמור כפופים לתנאי השימוש.

1.4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים, הוראות או פרסומים שונים המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש לעניין הנושא לגביו קיימת סתירה או אי התאמה. בכל מקרה אחר, יראו הוראות או פרסומים שונים המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים והוראות תנאי שימוש שאלה כמשלימים אחד את השני.

1.5. זמינות המידע, התכנים והשירותים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של העמותה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך העמותה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

1.6. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב).

1.7. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

2. שימוש באתר

2.1. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים או המוצרים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש.

2.2. כל התוכן הכלול באתר, לרבות כתבות ומאמרים שונים, הינם לצורכי מידע כללי בלבד, ואינם מהווים ואינם מתיימרים או יכולים להוות תחליף לבדיקה ולייעוץ מקצועי ספציפי. אין להסתמך על התוכן שמתפרסם באתר לצורך קבלת החלטות שהן, ובכללן מקצועיות, משפטיות, אישיות, או אחרות. למעט אם נקבע אחרת מפורשות, אין בתוכן האמור באתר משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת שירות ו/או מוצר כלשהו וכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

2.3. השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם).

2.4. היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם. המשתמש מתחייב לשפות את העמותה ו/או מי מטעמו בכל נזק או אבדן שייגרמו לעמותה ו/או מי מטעמו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמש.

2.5. חלק מהתכנים המוצגים באתר (לרבות מאמרים, כתבות, וכיו"ב) מקורו בצדדים שלישיים (כגון ספקים שונים, חומר שהועלה ע"י משתמשים וכיו"ב) ועל אחריותם בלבד, ולפיכך אין ולא תהיה לעמותה כל אחריות בגין מידע מעין זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, העמותה אינה שולטת במקורות מידע, אינה עורכת אותו, ואינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו. פרסום מוצרים או שירותים על ידי צדדים שלישיים הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מהווה המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהן.

2.6. רישומי המחשב של העמותה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3. הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

3.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

3.3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

4. רכישה באמצעות האתר

כללי

4.1. העמותה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע למכירה, במסגרת האתר, שירותים או מוצרים שונה מטעמה (כגון כנסים, אירועים, השתלמויות וכיו"ב) (להלן: "מוצרי העמותה") וכן לפרסם הצעות ו/או מבצעים ו/או הטבות לרכישת מוצרים או שירותים שונים מטעמם של ספקים שהינם צדדים שלישיים (להלן: "מוצרי צד שלישי").

4.2. ככלל, מוצרי העמותה מוצעים למכירה אך ורק בקשר עם עיסוקו המקצועי של המשתמש ולא בנסיבות בהן חל חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). ככל והעמותה תציע למשתמשים לרכוש מוצרים או שירותים בנסיבות בהן חלות הוראות חוק הגנת הצרכן, העמותה תמסור למשתמשים את הגילויים הנדרשים ותאפשר זכויות ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

4.3. יובהר, כי תוקפן של הצעות לרכישה של מוצרי העמותה ו/או מוצרי צד שלישי הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. למען הסר ספק העמותה ו/או צדדים שלישיים כאמור שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מידי כל הצעה ו/או המחירים המפורטים בה המצויים באתר, וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.

4.4. מוצרי צד שלישי מוצעים למכירה אך ורק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאי המכר ו/או תנאי השימוש של אותם אתרים של צדדים שלישיים, ללא מעורבות או אחריות של העמותה, ואותם צדדים שלישיים הם האחראים הבלעדיים למוצרי צד שלישי, לטיבם, לאיכותם, תכונותיהם, לעמידותם, לתכולתם, לאספקה, למתן שירות ואחריות לאחר מכירה ו/או לכל מצג אחר שנעשה באתר בכל הנוגע למוצרי צד שלישי, למסירת חשבונית מס כדין למשתמש בגין רכישת מוצר צד שלישי וכן לעמידה בכל ההוראות הנוגעות ל"עוסק" תחת חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. ביטול עסקאות לרכישת מוצרי צד שלישי ייעשו מול אותם צדדים שלישיים בלבד ובהתאם לתנאי הביטול שלהם.

4.5. כל הזמנה של מוצרי העמותה באמצעות האתר כפופה לאישור העמותה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא, סיום ההטבה, סירוב חברות כרטיסי אשראי, וכו') ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך.

4.6. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין). העמותה רשאית לעדכן את מחירי מוצרי העמותה באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. מובהר כי המחירים לא יעודכנו ביחס להזמנה שכבר אושרה.

4.7. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). יתאפשר שימוש בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שלעמותה הסכם עם החברה המנפקת. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, המשתמש מתחייב בזאת כי השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל נעשה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את העמותה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור.

ביצוע הזמנות

4.8. במסגרת הזמנת מוצרי העמותה, ייתכן ויידרש המשתמש למסור פרטים רלוונטיים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה (למשל, פרטי המשתמש, פרטי הכשרה, אמצעי תשלום, וכיו"ב). יש להקפיד על מסירת הפרטים הנדרשים באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים ו/או לא עדכניים, העמותה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט ו/או תתבצע. העמותה לא תישא בכל אחריות בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת נתונים כאמור בקשר עם ביצוע ההזמנה. כמו כן, בכפוף להוראות החוק החלות עליו, כל לקוח מצהיר ומתחייב כי הוא בעל תעודת הסמכה בהתאם לפרטים שמילא באתר.

4.9. לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע העמותה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה. עם אישור ההזמנה, יישלח למשתמש בדוא"ל ו/או בהודעת SMS אישור הזמנה (בהתאם לפרטים שנמסרו בעת עריכת ההזמנה). במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי או לספק מידע נוסף, לפי העניין. קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של העמותה בדבר זמינות מוצרי העמותה , והעמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המשתמש לצורך שינוי פרטי ההזמנה לאחר ביצועה.

4.10. תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את העמותה, בכל צורה ודרך שהיא.

4.11. העמותה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, העמותה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

4.12. לצורך רכישת הטבות אצל צדדים שלישיים, האתר יפנה בקישור אל אותם צדדים שלישיים לצורך מימוש ההטבה. מימוש ההטבה יתבצע ישירות מול בתי העסק ובהתאם לתנאי הרכישה שלהם והעמותה לא תשא באחריות לגבי אופן המימוש ותנאי הרכישה באתרים אלה.

5. ביטול עסקה לרכישת מוצרי העמותה

5.1. ביטול רכישת פרסום ממומן, השתלמויות, כרטיסים לאירועים וסדנאות

5.1.1. רכישה של השירותים הבאים: פרסום ממומן, השתלמויות, כרטיסים לאירועים מקצועיים וסדנאות, ניתנת לביטול על ידי הלקוח בכל עת, באמצעות מסירת הודעה כאמור בסעיף 5.1.2 להלן.

5.1.2. הביטול ייעשה בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בדפי מוצרי העמותה או השירות הרלוונטיים.

5.1.3. את בקשת הביטול יש לשלוח באחת מהדרכים המפורטות להלן:

– בדואר אלקטרוני: il-cc@ilcc.org.il
– בהגשת פניה בע"פ לעמותה.
– בדואר רשום לעמותה בכתובת: מתחם ריג'ס, הצורן 4, נתניה

5.2. תוקף חברות; ביטול חברות

5.2.1. תשלום דמי החבר לעמותה יבוצעו בהוראת קבע שתתחדש כל 12 חודשים החל ממועד התשלום.

5.2.2. החברות ניתנת לביטול על ידי הלקוח בכל עת (באמצעות מסירת הודעה כאמור בסעיף ‎5.1.2. לעיל). בוטלה החברות, תנכה העמותה את התמורה היחסית בגין ימי חברותו של הלקוח בעמותה עד למועד קבלת הודעת הביטול מידי הלקוח.

5.3. בהודעת ביטול יפרט הלקוח את שמו. לצורך זירוז הטיפול בפנייה, מומלץ לציין במסגרת ההודעה גם את הסיבה לביטול, מספר הזמנה וכל פרט אחר בקשר עם ההזמנה הרלוונטית. ככל והודעת הביטול נמסרה בעל-פה, על הלקוח למסור פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו בעת ההתקשרות.

5.4. כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד.

5.5. העמותה רשאית לבטל פעילות מכל סיבה שהעמותה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לרבות מקרים של כוח עליון, הגבלות ממשלתיות ותקלות בלתי צפויות. בביטול כאמור תשיב העמותה לידי משתמש שרכש כרטיס לפעילות את התמורה ששילם בגין הכרטיס, ללא ניכוי דמי ביטול. יובהר כי המשתמש לא יהיה זכאי לכל סעד נוסף בגין ביטול כאמור.

6. מדיניות פרטיות

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת העמותה במסגרת השימוש באתר או ההתקשרות של המשתמש עם העמותה, יהיו כפופים להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות של האתר.

7. קניין רוחני

7.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של העמותה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

7.2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של העמותה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של העמותה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של העמותה לכך בכתב ומראש.

7.3. סימני המסחר באתר הם קניינה של העמותה או, במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של העמותה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

8. חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

8.1. הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע או בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של העמותה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

8.2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

8.3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של העמותה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של העמותה.

8.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לעמותה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

8.5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העמותה, במקרים בהם העמותה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המשתמש, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר העמותה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.

9. הגבלת אחריות

9.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי בכל אחד מאלה:

9.1.1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של העמותה ו/או מי מטעמה;

9.1.2. לעצם ביצועם ו/או למתכונתם ו/או לתכניהם של כנסים מקצועיים, השתלמויות, ואירועים שיוצעו למשתמשים באתר אף אם אלו נערכים בחסות או בשיתוף העמותה. האחריות לאירועים מקצועיים אלה תהא של מארגניהם בלבד.

9.1.3. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בעמותה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט העמותה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

9.1.4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

9.1.5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

9.1.6. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

9.1.7. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. העמותה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

9.1.8. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.

9.1.9. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. העמותה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. העמותה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את העמותה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

10. שונות

10.1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, מעת לעת, את תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה, ובלא צורך לקבל את הסכמתם המוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנו זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש. על אף האמור לעיל, מובהר כי כל שינוי בתנאי השימוש לא יחול ביחס לעסקאות שאושרו ע"י העמותה, ועל עסקאות כאמור יחולו תנאי השימוש כנוסחם בעת אישור העסקה מצד העמותה.

10.2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

10.3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

10.4. כל שיהוי מצד העמותה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלו על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של העמותה על זכות כאמור.

תאריך עדכון אחרון: ‏03 אוגוסט 2023

דילוג לתוכן