מדיניות פרטיות

אתר לשכת המאמנים בישראל

מדיניות פרטיות

 

מבוא

לשכת המאמנים בישראל (ע"ר) ("אנו" או "אנחנו" או "העמותה") מכבדת את פרטיות המשתמשים שלה ("אתה" או "המשתמש") ומחויבת להגן על פרטיות המשתמשים הגולשים באתר האינטרנט של העמותה (להלן: "האתר") ועושים שימוש בשירותים או בתכנים המוצעים בו (להלן: "השירותים").

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תסייע לך להבין אילו סוגי מידע אנחנו אוספים אודותיך במסגרת השימוש באתר ובשירותים, כיצד העמותה עושה בהם שימוש ואילו זכויות מוקנות לך ביחס אליהם. אנחנו ממליצים כי תקרא את מדיניות הפרטיות בשקידה ותסתייע בה על מנת לקבל החלטה מושכלת טרם השימוש באתר ובשירותים. בשימוש באתר ובשירותים אתה נותן בזאת את הסכמתך לאמור במדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות, אולם האמור בה מתייחס גם לנקבה.

מדיניות פרטיות זו דנה, בין היתר, בנושאים הבאים:

 • אילו סוגי מידע נאספים אודותיך
 • כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך
 • עם מי אנו משתפים את המידע ולאילו מטרות
 • לכמה זמן אנו שומרים את המידע
 • זכויותיך בקשר עם המידע
 • כיצד אנו מגנים על המידע
 • עדכונים למדיניות הפרטיות
 • כיצד ליצור אתנו קשר
 • מידע עלינו

 

אילו סוגי מידע נאספים אודותיך

אנו עשויים לאסוף אודותיך את סוגי המידע הבאים:

 

מידע אישי

אנו עשויים לאסוף מידע מזהה אישית, קרי מידע המזהה אדם או שעשוי להוביל לזיהוי במאמץ סביר ("מידע אישי"), כגון מידע שתמסור לנו או שייאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ובשירותים, לרבות שם, טלפון, דוא"ל, תוכן המתקבל מפניות שלך אלינו דרך האתר, טפסים שמילאת, בקשות שהגשת, וכו'.

בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע נוסף אודות השימושים שלך באתר כגון רכישות שביצעת, שירותים שהתעניינת בהם וכו'.

העמותה תפעל כבעל שליטה במידע וכבעל מאגר מידע ביחס למידע האישי שלך בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו והדין החל.

ככל שתמסור לעמותה מידע אישי גם אודות צדדים שלישיים, אתה מצהיר כי יש בידיך את כל ההרשאות החוקיות ו/או קיבלת את הסכמתם כל נושאי המידע או צדדים שלישיים לחלוק עם העמותה מידע אישי זה, למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ובמידת הצורך, הבאת לידיעתם של אותם צדדים שלישיים הוראות מדיניות פרטיות זו. העמותה לא תישא באחריות בכל הנוגע לאי קבלת הסכמה, מסירת מידע ללא הרשאה חוקית או יידוע אותם צדדים שלישיים בקשר לאיסוף ועיבוד מידע אודותיהם על ידי העמותה.

אין לך חובה חוקית להסכים לאיסוף המידע האישי או מסירתו לנו ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. אולם, ככל ולא תסכים לאיסוף או מסירת המידע האישי אנו עשויים שלא להיות מסוגלים לספק את השירותים או שחלק מהשירותים המוצעים באתר לא יהיה זמין עבורך.  

 

מידע שאינו מזהה אישית

אנו עשויים גם לאסוף מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, ונאסף במסגרת השימוש שלך באתר ובשירותים ("מידע שאינו מזהה אישית"). אנחנו לא מודעים לזהותו של המשתמש ממנו נאסף המידע שאינו מזהה אישית. מידע שאינו מזהה אישית שנאסף עשוי לכלול נתוני שימוש אגרגטיביים ומידע טכני המשודר ממכשירך, ומידע ניתוח התנהגותי, אשר עשויים לכלול, בין השאר, את סוג מערכת ההפעלה, כתובת IP, הגדרות מכשיר, רזולוציית מסך, סוג דפדפן, שפת מקלדת, פעילותו של המשתמש באתר כגון נתוני הקלקות, וכו'. אנו עשויים לעשות שימוש במידע זה על מנת לתפעל את השירותים ולנתח את המידע על מנת לשפר ולשדרג את השירותים על ידי הרחבת התכונות והתפעוליות של השירותים. מידע זה עשוי גם לשמש על מנת לטפל בתקלות ובאגים וכן גם למחקר ולאנליטיקה.

העמותה עשויה, בעצמה או באמצעות ספקי שירותים חיצוניים כגון Google Analytic, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגות המשתמש באתר, ובשירותים של העמותה באופן כללי.

למען הסר ספק, אנו נתייחס לשילוב של מידע אישי עם מידע שאינו מזהה אישית כמידע אישי, כל עוד סוגי מידע אלה משולבים.

 

עוגיות

האתר שלנו עשוי לכלול גם עוגיות לצורך תפעולו הרציף והתקין וכן לצורך איסוף מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, לאימות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט אשר הדפדפן שלך יוצר בעקבות פקודה ממערכות האתר או מערכות של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות ייעלמו כשתסגור את הדפדפן שלך בעוד שחלק מהן יישמרו על גבי הדיסק הקשיח במכשירך. העוגיות עשויות להכיל מידע מגוון כגון דפים בהם צפית, משך הזמן בו ביקרת באתר, עמודי אינטרנט מהם הגעת לאתר, מידע אותו ביקשת בזמן הגלישה, וכו'.

דפדפנים בשוק מאפשרים לך להפסיק לקבל עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות כן, אנא עיין בקובץ העזרה שבדפדפן שלך לגבי האפשרות להסיר את האפשרות לקבל עוגיות.

 

דיוור שיווקי

העמותה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 או בהתאם לסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דיוור שיווקי זה עשוי להכיל מוצרים ושירותים של העמותה או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים כגון שותפיה העסקיים של העמותה.

ככל שהנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לעמותה בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו. מובהר כי העמותה תהיה רשאית לשלוח לך דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלך שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך במסגרת השירות ו/או מידע האגור במערכות העמותה, וזאת על מנת להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם.

 

כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך

אנו עושים שימוש במידע שאנו אוספים, אשר עשוי להכיל מידע אישי אודותיך, למטרות הבאות:

 • לספק את השירותים ולהפעיל את האתר;
 • לתמוך ולטפל בבעיות בקשר עם האתר והשירותים ולהיענות לשאילתות שלך;
 • לתקשר עמך ולעדכן אותך בקשר עם האתר והשירותים;
 • ניהול אינדקס פומבי (הזמין לציבור באתר) של כל המאמנים הרשומים בלשכה – אינדקס זה יכלול את פרטי ההתקשרות של המאמן, תמונתו והתמחויותיו;
 • לצורך דיוור שיווקי (כמפורט במדיניות פרטיות זו) ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית, בהתאם ובכפוף להוראות הדין;
 • לצורך מחקר וביצוע אנליטיקה הדרושים לצורך שיפור והתאמת השירותים והאתר;
 • לחקור ולפתור סכסוכים בקשר עם השימוש בשירותים והאתר על ידיך;
 • לאתר פעולות מרמה או פעילות לא חוקית או כל פעילות אחרת העשויה להשפיע לרעה על השירותים והאתר;
 • לטפל בהפרות ולאכוף מדיניות שלנו ובהתאם לדין החל או דרישת רשות מוסמכת, להיענות לצווים או בקשות של רשויות מוסמכות.

 

עם מי אנו משתפים את המידע ולאילו מטרות

איננו מוכרים או משכירים את המידע האישי שלך. אנו נהיה רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם הגופים הבאים: (1) חברות קשורות; ו-(2) קבלני משנה ונותני שירותים מאושרים (לרבות ספקי דיוור ופרסום, בהתאם ובכפוף לדרישות הדין).

אנו נהיה רשאים לשתף במידע עם צדדים שלישיים כאמור לעיל לכל אחת מהמטרות הבאות: (1) לאחסן או לעבד מידע אישי מטעמנו (למשל, חברות אחסון מידע בתצורת ענן); (2) סיוע בתפעול פעילות העמותה, לרבות ניהול ותפעול לקוחות העמותה; (3) ביצוע מחקר, דיאגנוסטיקה, התאמה אישית ואנליטיקה שיסייעו לנו בשיפור השירותים; (4) בחינה שלהתקשרויות לצורך ארגון מחדש של פעילות העמותה במסגרת גוף אחר; ו-(5) על פי בקשתך המפורשת.

אנו עשויים גם למסור מידע אישי, או כל מידע אחר שאתה מוסר לנו במסגרת השירותים והאתר אם יש לנו יסוד סביר להניח שחשיפת המידע הכרחית או נדרשת באופן סביר: (א) לצורך קיום חוק, תקנה, דרישה חוקית או הוראה של רשות מוסמכת; (ב) לצורך אכיפה של מדיניות שלנו (או הסכמים עליהם אנו חתומים), לרבות תחקיר של הפרות של מדיניות; (ג) לחקור, לאתר, למנוע או לפעול בקשר עם פעילות לא חוקית, פעילות מעוולת, חשש למרמה או ענייני אבטחה; (ד) לממש זכותנו להתגונן במסגרת הליכים משפטיים; (ה) למנוע פגיעה בזכויות, רכוש או ביטחון שלנו, של חברות קשורות אלינו, משתמשים שלנו, שלך או של כל צד שלישי; (ו) במקרה שאנו סבורים שהוא הכרחי לצורך הגנה על זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת שלנו.

 

לכמה זמן אנו שומרים את המיד

אנו שומרים את המידע שאנו אוספים מהמשתמשים שלנו למשך הזמן הדרוש לצורך אספקת השירותים ולצורך קיום דרישות חוקיות המוטלות עלינו, כנדרש לצורך יישוב סכסוכים משפטיים ולצורך אכיפה של הסכמים. תקופות השמירה נקבעות בשים לב למידע שנשמר ולמטרת השימוש בו, לנסיבות המקרה ולצורך למחוק מידע שאינו מעודכן או שאינו נדרש לשימוש בהקדם האפשרי.

 

זכויותיך בקשר עם המידע

בכפוף לחריגים הקבועים בחוק, יש לך את הזכות לנקוט בפעולות מסוימות בקשר עם המידע האישי אודותיך, בהן:

 • הזכות לבחון איזה מידע אישי אנו שומרים אודותיך;
 • הזכות לגשת למידע האישי שאנו שומרים אודותיך;
 • הזכות למחוק או לתקן כל מידע אישי אודותיך שהוא לא נכון, לא מעודכן, לא ברור או לא שלם.

אם הנך מעוניין לממש אחת מהזכויות לעיל, יש לפנות ל: il-cc@ilcc.org.il. בבחינת הבקשה שלך, אנו עשויים לבקש מידע נוסף לאמת את זהותך (שעשוי לכלול מידע אישי).

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

כיצד אנו מגנים על המידע

אנו משקיעים רבות בהגנה ואבטחה של השירותים ושל המידע שלך. אנחנו מיישמים תהליכים ונהלים מקובלים בשוק על מנת להגן על סודיות, שלמות וזמינות המידע, לאבטח את המידע האישי אודותיך ולמנוע שימוש בלתי מורשה במידע.

יחד עם זאת, איננו יכולים להבטיח כי תוקפים או גורמים בלתי מורשים לא יקבלו גישה למידע למרות מאמצינו. שים לב כי בשימוש בשירותים, מידע שלך עשוי לעבור דרך תשתיות של צדדים שלישיים שאינן תחת שליטתנו. אין כל שירות של העברת מידע דרך רשת האינטרנט או אחסון באופן דיגיטלי המאובטחים בצורה מוחלטת. לכן, בעוד שאנו פועלים להשתמש באמצעים סבירים כדי להגן על מידע אישי שלך, איננו יכולים להבטיח את שמירתו המוחלטת, ואנחנו לא מבטיחים, באופן מפורש או מכללא, כי נגן מפני גישה בלתי מורשית לשירותים שלנו ולמידע שלך.

בגלישה באתר ובמסירת מידע אישי, אתה משחרר את העמותה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה בקשר לכך

 

עדכונים למדיניות הפרטיות

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתנו המוחלט, והנוסח המעודכן ביותר יופיע באתר (בכותרת "תאריך עדכון אחרון"). במקרה של שינוי מהותי של מדיניות הפרטיות, אנו נודיע לך באמצעות השירותים או בדוא"ל, ככל וזה מצוי בידינו. אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות באופן תקופתי ולהתעדכן בשינויים.

השימוש שלך בשירותים ובאתר, לאחר קבלת הודעה על שינויים במדיניות הפרטיות, מעיד על מודעותך והסכמתך לשינויים במדיניות הפרטיות כאמור ולתחולתם.

 

כיצד ליצור אתנו קשר

 

ככל ויש לך שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא פנו אלינו בדוא"ל לכתובת: il-cc@ilcc.org.il

 

מידע עלינו

פרטי העמותה:

לשכת המאמנים בישראל (ע"ר)

כתובת: מתחם ריג'ס, הצורן 4, נתניה

כתובת דוא"ל: il-cc@ilcc.org.il

מספר טלפון:  073-3856060

 

תאריך עדכון אחרון: ‏03 אוגוסט 2023

 

דילוג לתוכן