הנחיות הגשת בקשה לדרגה לחברי לשכה.

1. כללי: 

  • רשאים להגיש בקשה לדרגה עמיתים חברי לשכה, אשר חברותם בתוקף לשנה הנוכחית.
  • טיפול בבקשה מחייב תשלום דמי טיפול ושליחת טפסים רלוונטים המופיעים באתר בלבד.
  • החזרת התשלום לא מתאפשרת לאחר שהועברו המסמכים.אנא ודאו כי אתם מבצעים את הבקשה הנכונה ובידכם כל המידע. 
  • לקבלת הסברים על הדרישות בכל דרגה, יש לקרוא במסמך ההסמכות

2. תאריכי הגשה: את הטפסים יש להעביר בהתאם למועדים המפורסמים. 

3. יש לאשר את התצהיר על כל נספחיו בידי עורך דין, חתימה וחותמת עו"ד תופיע על כל אחד מהדפים.

4. שליחת הטפסים :

- בדואר : לשכת המאמנים בישראל, ת.ד. 12132, הרצליה פיתוח 4673315

- במייל : il-cc@ilcc.org.il

5. אישור הבקשה לאחר אישור הבקשה תשלח תעודת דרגת אימון במייל לכתובת המופיע בעמוד האישי ותצורף לאינדקס המאמנים באתר

6. תוקף הבקשה כולל השלמות במידה וניתבקשת הינו לשנה מיום הגשת הבקשה.

 

שימו לב: 
1. אין בהגשת התצהיר כדי להוות אישור למתן הדרגה/אישור הכרת הסופרויזור. הבקשה על נספחיה כפופה לבדיקה ואישור ועדת חברים. הועדה שומרת לעצמו את הזכות לפנות למאמנים לקבלת מידע נוסף וכן לפנות ללקוחות, על פי הרשימות שצורפו, באופן מדגמי וללא מתן הודעה מראש.
אנא הקפידו לקבל מראש ובכתב את הסכמת הלקוחות המפורטים בנספח הלקוחות.

2. פרוט שמות המתאמנים בערכה חייב להעשות באישור, במידה והתבקשת לשמור על סודיות, יש לרשום שם פרטי בלבד ומספר טלפון. הלשכה מחוייבת לא להעביר שום מידע, לא לפגוע בצנעת הפרט, ולא לפגוע בסודיות הקיימת בחדר האימונים בשום צורה. 

3. תצהיר שימצא לא מתאים מטעמים שונים כמו חוסר התאמה בין מספר שעות הוותק בפועל לבין הדרגה המבוקשת, העדר אישור עו"ד ועוד, ייפסל.
קבלת דרגה אחרת לאחר פסילת התצהיר תחייב בהגשת תצהיר חדש ותועבר לבדיקה במועד הסמכה אחר.

4. אנו מבקשים להתריע כי רישום כוזב בתצהיר הבקשה ו/או בנספחיה יגרור נקיטת אמצעי משמעת.

אנו מאחלים לך הצלחה.

לשאלות נוספות צר עימנו קשר ואנו נסייע לך.

 

 

     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה