הנחיות כלליות להגשת בקשה לדרגה ע"י מאמנים מוסמכים.

 

1. כללי: 

  • רשאים להגיש בקשה לדרגה עמיתים חברי לשכה , אשר חברותם בתוקף לשנה הנוכחית.
  • טיפול בבקשת דרגה מחייב תשלום דמי טיפול ושליחת מסמכים רלוונטים על גבי ערכות הטפסים המופיעות באתר.

 2. תאריכי הגשה: את ערכת הטפסים לבקשה יש להעביר לדיון לוועדה פעמיים בשנה עד סוף אוגוסט ועד סוף פברואר. 

 

3. מה כוללת הערכה: הנחיות, תצהיר ראשי, נספח השלמת פרטים ונספח לקוחות. אנא קראו בעיון רב את ההנחיות המפורטות להלן, וכן את ההנחיות המפורטות בגוף התצהיר ומסמך רשמי חתום המאשר ביצוע תהליך סופרויזן ע"י הסופרויזר. בסוף מסמך זה ישנם קישורים למסלולי קבלת הדרגות ולתשלום האגרות.

 

4. חשוב להקפיד: יש לאשר את התצהיר על כל נספחיו בידי עורך דין. אנא הקפידו כי חתימת וחותמת עו"ד המאשר תופיע על כל אחד מדפי התצהיר ונספחיו. נספחים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהתצהיר עצמו.

 

5. אייך שולחים: את הטפסים יש לשלוח במקור בלבד, במסירה אישית או דואר רשום בלבד (לנוחותכם, בקשו אישור מסירה מהדואר) לכתובת הבאה:

             לשכת המאמנים בישראל
             ת.ד. 12132
             הרצליה פיתוח 4673315

לצערנו, לא נוכל לטפל בקשות שישלחו בדרך אחרת לרבות במייל או בפקס לא ייבדקו. במקרה של מסירה אישית, אנו ממליצים להתקשר לפני ההגעה למשרדים.

6. אישור הבקשה תוענק תעודה וכרטיס חבר מעודכן על מעמדך החדש. כמו יעודכן הסטטוס שלך באתר ובעמוד האישי.

 

שימו לב: 
1. אין בהגשת התצהיר כדי להוות אישור למתן הדרגה/אישור הכרת הסופרויזור. הבקשה על נספחיה כפופה לבדיקה ואישור ועדת חברים. הועדה שומרת לעצמו את הזכות לפנות למאמנים לקבלת מידע נוסף וכן לפנות ללקוחות, על פי הרשימות שצורפו, באופן מדגמי וללא מתן הודעה מראש.
אנא הקפידו לקבל מראש ובכתב את הסכמת הלקוחות המפורטים בנספח הלקוחות.

 

הערה חשובה: פרוט שמות של מתאמנים בערכה חייב להעשות באישור , במידה והתבקשת לשמור על סודיות, יש לרשום שם פרטי בלבד ומספר טלפון. הלשכה מחוייבת לא להעביר שום מידע, לא לפגוע בצנעת הפרט, ולא לפגוע בסודיות הקיימת בחדר האימונים בשום צורה. 


2. תצהיר שימצא לא מתאים מטעמים שונים כמו חוסר התאמה בין מספר שעות הוותק בפועל לבין הדרגה המבוקשת, העדר אישור עו"ד ועוד, ייפסל.
קבלת דרגה אחרת לאחר פסילת התצהיר תחייב בהגשת תצהיר חדש ותועבר לבדיקה במועד הסמכה אחר.

3. כהפקת לקחים מבדיקות של תצהירים קודמים, אנו מבקשים להודיע ולהתריע כי רישום כוזב בתצהיר הבקשה ו/או בנספחיה יגרור נקיטת אמצעי משמעת.

4. רשימות המוסמכים והסופרויזורים שאושרו תפורסם באתר הלשכה.

5. החזרת תשלומים לא מתאפשרת לאחר שהועברו המסמכים ללשכה והחלה הבדיקה. אנא ודאו כי אתם מבצעים את הבקשה הנכונה ובידכם כל המידע. 


לקבלת הסברים על הדרישות בכל דרגה, יש לקרוא במסמך ההסמכות<<

אנו מאחלים לך הצלחה רבה!!!

לשאלות נוספות צר עימנו קשר ואנו נסייע לך.

 

 

     
 
 
     
     
   
  מדינת היהודים 60, כניסה B, קומה 3, ת.ד. 12132, הרצליה פיתוח 4673315